Online nyereményjáték

A „Fesztiválozz kontaktlencsében” online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata.

Az Eszik Optika Kft. „Fesztiválozz kontaktlencsében” néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a társaság Facebook oldalán és a http:eszikoptika.hu Facebookoldalon – a továbbiakban: Facebookoldal – keresztül érhető el.

Összefoglaló:

 • A játékban való részvételhez ki kell tölteni a honlapon található kérdőívet, valamint ezt követően a három kérdésből álló tesztet, illetve lájkolnia kell a játék facebookposztját.

 • Játék ideje: 2019. augusztus 08-23.

 • Nyeremények: 1 db SZIN heti bérlet és 5 db Alcon ajándékcsomag.

 • Sorsolás: 2016. augusztus 23.

 • Nyertesek a teljesen kitöltött kérdőívet és helyesen megválaszolt tesztet beküldők közül véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra. Nyereményeket az Eszik Optika Kft. Üzletében lehet átvenni 2019. augusztus 26.-ig, cím: 6722 Szeged, Tisza L. Krt. 75.

Részletek:

 • Szervező és Lebonyolító A „Fesztiválozz kontaktlencsében” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Eszik Optika Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Tisza L. krt. 75.) (a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolítója a Szervező. (a továbbiakban: Lebonyolító).

 • Részvételi feltételek: A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik, ha részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelel a játékmechanizmus alábbi feltételeinek (a továbbiakban: Játékos):

 • a Facebook oldalon közzétett űrlapon megadja teljes nevét (családi név és utónév) és e-mail címét, valamint kitölti az ott található űrlapot és ezt követően megválaszolja a Szervező által feltett három darab kérdést és

 • a nyilatkozatra szolgáló mező bejelölésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket. A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 • A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több e-mail címmel, vagy nem valós személyes adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a tisztességtelen magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat a továbbiakban részletezi.

 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • A Játék időtartama A Játék 2019. augusztus 8. napjától augusztus 22. napjáig tart.

 • A Játék menete A Játékosoknak a Facebookon közzétett űrlap mezőinek a jelen Játékszabályzat szerinti kitöltésével és a Játék időtartama alatti beküldésével tudnak részt venni a Játékban. Csak a helyesen kitöltött pályázat vesz részt a nyereményjátékban. A Pályázat akkor minősül benyújtottnak, ha a Facebookoldalon válaszüzenet jelenik meg annak sikeres beküldéséről. Egy Játékos csak egy Pályázatot küldhet be a Játék időtartama alatt. A Lebonyolító jogosult a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. e-mail cím vagy név elírása), késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Nyeremények: 1 db SZIN heti bérlet, 5 db Alcon termékcsomag.

 • Nyertesek kiválasztása: Nyeremények a beküldött helyes Pályázatokból véletlenszerűen kerül kiválasztásra 2019. augusztus 23. napján. A nyerteseknek nyereménye egy SZIN heti bérlet, illetve 5 db Alcon termékcsomag. A nyertesek mellett minden nyeremény esetén a Szervező 1-1 fő tartaléknyertest is kiválaszt, akik abban az esetben lépnek a nyertesként kiválasztott vagy sorrendben előttük álló tartaléknyertes Játékos helyébe, ha a nyertessel (sorrendben előbb álló tartaléknyertessel) a jelen Játékszabályzat alapján nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a nyereményt a Játékszabályzat szerinti határidőn belül nem veszi át vagy arra a Játékszabályzat alapján nem jogosult. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. A nyereménytárgyak megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

 • Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele. A nyertesek nevét a Pályázatok értékelésének napját követő napon közzétesszük a Facebookoldalon és a nyerteseket e-mail üzenetben is értesítjük a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban. A nyereményeket személyesen lehet átvenni a Szervező székhelyén. A nyertes Játékosok neve hozzáférhető a Lebonyolítónál. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – a Lebonyolító e-mail-es megkeresésére 3 napon belül nem válaszol; – alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis adattal (név, e-mail cím) játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert; – alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta; – jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti. A nyeremények kézbesítésének a nyertes Játékos által tévesen megadott adatok miatti elmaradásáért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A nyertes Játékosok a Lebonyolító által küldött e-mail értesítés kézhezvételétől számított 2 napon belül jogosultak és egyben kötelesek visszaigazolni az e-mail megérkezését és jelezni a nyeremény átvételének szándékát. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval a nyeremények sikeres átvételének érdekében, s ha ennek nem tesznek eleget, és ennek következményeként a nyereménynek átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy meghatalmazottja felhasználáskor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa segítségével. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban szavatosságot, garanciát nem vállal.

 • Felelősségi szabályok: a Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a Facebookoldalt illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Facebookoldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Bármilyen külső, nem a Facebookoldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázatába a Játékos azonnali kizárását eredményezi. Ha a Játékos a Pályázat beküldése során bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a Facebookoldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Facebookoldalt létrehozó és adminisztráló Szervező és a Lebonyolító a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Facebookoldalhoz való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során, azok nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Facebookoldalhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 • Adatkezelés és hozzájárulások: Az adatkezelés a Játékban való önkéntes részvételen és hozzájáruláson alapul. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben illetve a nyeremények eljuttatása érdekében a jelen Játékszabályzatban írtak szerint kezelje. A személyes adatokból a Szervező adatbázist képez, azokat további marketing céllal felhasználhatja. E tényt a Játékos a játékban való részvételi szándékával elfogadja, Szervező a megszerzett személyes adatokat csak saját célra használja fel azt további 3. személynek nem adja át;

 • nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

 • Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos által megadott személyes adatok kezelője a Szervező, az adatok feldolgozását pedig a Lebonyolító végzi. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail vagy postai címen: info@eszikoptika.hu vagy 6722 Szeged, Tisza L. Krt. 75. Amennyiben azonban az adattörlési/zárolási kérelem a Játék időtartama alatt történik, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban megszerezhető Nyeremény átvételére való jogosultsága elvész. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz vagy a Nemzeti Adatkezelési Hatósághoz.

 • Egyéb szabályok Jelen Játékszabályzat hozzáférhető a www.eszikoptika.hu weboldalon és a Játékról tájékoztatás kérhető a normál díjas helyi tarifával hívható 06 62 420 642 számon munkanapokon 10 és 17 óra között. A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. augusztus 2.

Eszik Optika Kft.
Szervező

By |2019-08-07T17:23:43+01:00augusztus 7th, 2019|Akciók| Online nyereményjáték bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva